Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Łosicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.
 
 
Niezbędne informacje dla skarżącego:
 

Art. 225 § 1 kpa

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.”

WAŻNE

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje"

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
 
Jednocześnie informujemy, iż warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.
 
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
 
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
 
Komendant Powiatowy Policji lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach
w każdy wtorek w godz. 900 - 1300
w każdy czwartek w godz. 1400 - 1700
 
 
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie I piętro, pokój 110, tel. 47 70 72 60
 
Jednostką nadrzędną nad KPP w Łosicach jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Komendant Wojewódzki Policji przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
 
we wtorek w godz. 1300 - 1730
 
Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę, tel. 47 701 30 00 lub 47 701 22 02
Policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 łącznik I piętro, pokoje nr 110, 111 i 112:
 
we wtorek w godz. 800 - 1730
w pozostałe dni służby pracy w godz. 800 - 1530
 
Ponadto interesanci przyjmowani są przez Komendantw Miejskich i Powiatowych Policji w wyznaczonych dniach i godzinach.
 
Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godz. 1500 - 1700, po uprzednim zgłoszeniu - telefonicznym na numer tel. skargowego, tj. 22 601-22-72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.
 

Informacja związana z wejściem w życie przepisów RODO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Łosicach

  

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Łosicach

ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice

 

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji  w Łosicach, ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice

Kontakt do Pełnomocnika  ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji  w Łosicach, ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

            -  będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

            -  nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komenda Powiatowa Policji w Łosicach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 
 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 

              formularz elektroniczny https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 27.03.2009
Data modyfikacji : 26.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Tomasz Zalewski
Osoba udostępniająca informację:
mgr Michał Samocki
Osoba modyfikująca informację:
Weronika Wujek
do góry