RODO/DODO - Komenda Powiatowa Policji w Łosicach

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Łosicach
- adres: ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KPP:
- adres: ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice

- email: michal.samocki@ra.policja.gov.pl


3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji.
W KPP dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
- celach przetwarzania,
- podstawach prawnych przetwarzania,
- osobach, których dane są przetwarzane,
- odbiorcach danych,
- okresach przechowywania,
zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KPP.

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125), zwanej dalej „ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Łosicach:

- adres: ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice

 

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KPP:
- adres: ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice

- email: michal.samocki@ra.policja.gov.pl

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Łosicach.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Łosicach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

 

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

 

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodogov.pl,

 

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby w sytuacjach przewidzianych prawem.  

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 16.10.2018
Data modyfikacji : 31.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
Osoba udostępniająca informację:
asp. Tomasz Zozula
Osoba modyfikująca informację:
Weronika Wujek
do góry